Smiley, Face, Emoticon, Sad, Ill

 

Ziek of afwezig

Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer ziek is of dat u een artsbezoek onder schooltijd moet afspreken. Wij vragen u om dit zo snel mogelijk (voor 08.30  uur) telefonisch aan ons door te geven (020-3421919) of via mail naar de administratie.

 

Time, Too Late, Disneyland, Minute

Te laat

Leerlingen die te laat komen, halen een brief bij de administratie en mogen daarmee naar de groep. Als een leerling drie keer per maand in een periode tussen 2 vakanties te laat komt, gaat de leerkracht met de ouders in gesprek om afspraken te maken. Mochten deze afspraken niet helpen, dan worden de ouders door de directeur uitgenodigd voor een gesprek.
Mocht het te laat komen daarna nog aanhouden, dan wordt dit gemeld bij de leerplicht.
 

Owl, Bird, Book, Wise, Nature, Character

Leerplicht

Voor alle leerlingen vanaf 5 jaar geldt de leerplicht. Dit is opgenomen in de leerplichtwet en is wettelijk bepaald. Deze wet houdt in dat alle leerlingen verplicht zijn om naar school te komen op de dagen die door de overheid/ schoolleiding worden bepaald. Het is voor ons in beginsel niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen uw leerlingen vrijaf te geven.
Op deze regel zijn in enkele gevallen uitzonderingen mogelijk:
1. Extra vakantie kan worden verleend voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Dit is alleen mogelijk wanneer een van de ouders vanwege de aard van zijn/haar beroep of bedrijf niet binnen de schoolvakanties vrij kan nemen. Dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring. Deze uitzondering geldt niet voor de eerste en laatste twee weken van het schooljaar.

2. De directeur van de school kan maximaal 10 schooldagen per schooljaar verlof verlenen bij "gewichtige omstandigheden". U moet hierbij denken aan belangrijke gebeurtenissen in de familie waar men als werknemer ook verlof voor krijgt (jubilea, geboorte, verhuizing, huwelijk, begrafenis).

3. Ziekte of problemen in het gezin kunnen een reden voor extra verlof zijn. De ouders moeten dit kunnen aantonen met een brief van de arts of hulpverlenende instantie.

Verlofaanvragen aansluitend aan een schoolvakantie worden altijd overlegd met de leerplichtambtenaar. Aanvragen i.v.m. goedkope tickets worden nooit goedgekeurd.
In alle gevallen geldt dat bijzonder verlof tijdig schriftelijk dient te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Verzoeken voor extra verlof voor een periode langer dan 10 dagen, moeten worden aangevraagd via de leerplichtambtenaar.
De directie is hierover niet beslissingsbevoegd. Wij zijn wettelijk verplicht om afwezigheid zonder toestemming van de school en/of de leerplichtambtenaar te melden. Dit geldt ook voor eventuele dagen voorafgaand of aansluitend aan een vakantieperiode. De ouders zullen in dat geval door de leerplichtambtenaar worden opgeroepen en vrijwel altijd zal er een proces-verbaal volgen. 
Voor meer informatie over leerplicht en verlof, klik op deze link.