OUdercommissie

De input van ouders is voor ons belangrijk en wij willen samen met ouders voor de leerlingen, leuke festiviteiten organiseren. Zo kunt u denken aan het jaarlijkse schoolreisje, een sportdag, een leuk presentje met Sinterklaas, het Kerstfeest, Paasontbijt en het zomerfeest. 

Wij proberen een ouderraad samen te stellen met liefst een ouder uit elke groep. 

Denkt u er eens over na of u lid wilt worden van de oudercommissie. Als het u leuk lijkt of als u wilt weten wat de oudercommissie doet, neem dan contact met de school op. Wij vertellen u er graag meer over!


De MR van SBO Professor Dumont

Het is voor iedere school in Nederland verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld te hebben. Een MR bestaat uit één of meerdere medewerkers (vaak leerkrachten, maar niemand van de leiding) van de school en één of meerdere ouders van de schoolgaande kinderen. De taak van een MR is veelomvattend en de gezamenlijke MR mag over belangrijke onderwerpen meepraten of zelfs beslissen. Het doel van de MR laat zich waarschijnlijk het beste omschrijven als een extra paar ogen die met het beleid van de school meedenken en zo nodig daar advies over geven. In bepaalde situaties is de mening van de MR zelfs leidend.

Al met al is een MR dus een belangrijke raad. En daarom is het ook belangrijk dat er ook ouders zitting hebben in de MR. Zo wordt het perspectief van de kinderen, bezien vanuit de ouders, ook meegenomen in de besluiten die de schoolleiding neemt. Dit kan bijvoorbeeld een controle zijn op de informatie die door de schoolleiding wordt verstrekt – schoolgids, veiligheidsplan, etc. – tot het mede bepalen welke vakken er op school worden gegeven.

 
De ouders die zitting hebben in de MR kunnen voor de ouders van de schoolgaande kinderen ook een soort van ‘spreekbuis’ naar de school zijn. Zaken die ouders belangrijk vinden kunnen door de MR worden besproken zodat deze onderwerpen de aandacht krijgen die zij verdienen. Bij belangrijke zaken kunt u zoal denken aan het beleid op school in de richting van pesten, spijbelen of discriminatie, de extra behoeften die het speciaal basis onderwijs nodig heeft of in hoeverre een ouder daar ‘zorgen’ over heeft, tot en met eventuele persoonlijke betrokkenheid richting de school.

Uiteindelijk bestaat de school voor de schoolgaande kinderen. Met een actieve MR bestaat er een instrument die met de schoolleiding meedenkt en zo nodig wijst op eventuele aandachtspunten of zelfs op gebreken. Met een actieve MR is er een goede brug tussen de school en de ouders op het gebied van kwaliteit en zorg, naast de pedagogische taken van de school.

Op dit moment zijn we bezig een nieuwe MR samen te stellen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit altijd laten weten aan de directie.